Szanowni Klienci,

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące procesu wypełnienia kart BDO stworzyliśmy animowany materiał video, w którym krok po kroku pokazujemy “Jak należy wypełnić kartę przekazania odpadu(KPO)w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).”

Prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem video celu prawidłowego przygotowania Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO.

Link do filmuhttps://youtu.be/pjIWV8Ifaws

UWAGA: Brak nadanego numeru rejestrowego BDO uniemożliwia realizację odbioru odpadów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer infolinii : +48 323 520 313

REMONDISMedison

Inteligentne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store